Wetenschappelijke
Adviesraad
Politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie
is een onafhankelijk adviesorgaan voor
de korpschef van politie.

Leden adviesraad

Prof. Dr. Mr. J.M. (Hans) Nelen | Lid

Hans Nelen is hoogleraar Criminologie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van Maastricht University en studeerde rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1979-1986). Hij trad in dienst van het WODC (1986) waar hij tot september 2001 als (hoofd)onderzoeker werkzaam was. Van 2001-2006 was Nelen als universitair hoofddocent verbonden aan de sectie criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was daar medeverantwoordelijk voor het opzetten van de bachelor- en masteropleiding criminologie en betrokken bij het verzorgen van diverse vakken. Daarnaast coördineerde hij de onderzoeksrichting criminaliteit in georganiseerd verband en verrichtte onder die vlag ook zelf diverse wetenschappelijke studies (o.a. naar ambtelijke corruptie, de vrije beroepsgroepen en de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit). Sinds 2007 is Nelen als hoogleraar criminologie verbonden aan de capaciteitsgroep strafrecht en criminologie van de UM.

Nelen beweegt zich qua onderzoeksactiviteiten in het bijzonder op het terrein van georganiseerde criminaliteit, organisatiecriminaliteit en de (integrale) aanpak daarvan. Ook is hij thuis op het gebied van het evaluatieonderzoek, getuige ook zijn uit 2000 daterende proefschrift over de evaluatie van strafwetgeving en talrijke publicaties over de evaluatie van rechercheprocessen.

In het verleden heeft Nelen zich tevens beziggehouden met onderzoek op het terrein van drugs, politiegeweld en de criminaliteitssituatie op de Nederlandse Antillen. Sinds een aantal jaren houdt Nelen zich ook bezig met het thema sport en criminaliteit.

 

Nevenfuncties

- Wetenschappelijk directeur van het Maastricht Institute for Criminal Sciences (MICS)

- Voorzitter van het bestuur van the Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC)

- External expert Corruption Correspondents’ network 2019 – 2027 on behalf of DG HOME

- Lid van het Platform Research Integrity van de UM

- Lid van de Programmaraad Studium Generale UM

- Lid van de redactie van het Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (TOCC)

- Lid van de redactieraad van diverse binnenlandse en buitenlandse tijdschriften en reeksen (European Journal on Criminal Policy and Research; Crime, Law, and Social Change; Secondant; Cahiers politiestudies